# TRUNC

返回参数按照指定精度截取后的值。

# 语法

TRUNC(number, num_digits)

  • number:必需。需要截尾取整的数字
  • num_digits:可选。用于指定取整精度的数字。省略时默认为0

# 示例

  1. TRUNC(1.233) 返回值 1
  2. TRUNC(1.233,2) 返回值 1.23
  3. TRUNC(-1.233,2) 返回值 -1.23
  4. TRUNC(E1,1) 引用E1单元格,返回值 75
  5. TRUNC([门店销售明细表].[成本价格(元)],1) 引用模型字段,返回值 75
是否有帮助?
0条评论
评论