# TONUM

解析一个对象并返回一个浮点数。当str参数不能转换为数字时返回空值。

# 语法

TONUM(str)

  • str:给定的字符串对象

# 示例

  1. TONUM('123') 可以识别数字字符串并返回浮点数123
  2. TONUM(123.123) 浮点数返回浮点数123.123
  3. TONUM(true) 布尔型true返回1
  4. TONUM(false) 布尔型false返回0
  5. TONUM('0') 字符0返回空值NaN
  6. TONUM('') 空字符串返回空值NaN
  7. TONUM('abc') 对象不能转换为数字时返回空值NaN
是否有帮助?
0条评论
评论